dijous, 30 de maig de 2013

Avaluació de les entrades del blog

Què s’avalua?

Adequació del títol
Definidor i sintètic
1
Imatge
Adequació
Amb valor artístic i/o científic
Síntesi del tema
Mida mitjana
1
Enllaç
Vincle de la pàgina on es troba la imatge
0,5
Peu
Títol de la pàgina d’origen
Autor, si és possible
0,5
Citació bibliogràfica
D’acord amb les pautes marcades
1
Etiquetatge
NOM, SUBTEMA, paraules clau
1
Relació amb el tema
Informació sintètica, objectiva i contrastada
Presentació, desenvolupament i conclusió
1
Ús de fonts d’informació diverses
NO VIQUIPÈDIA
Pàgines oficials, científiques, universitàries...
Amb data de publicació
1
Conclusions o idees personals
Síntesi final amb valoració
1
Correcció de la presentació
S’ha de comprovar com queda `l’entrada una vegada publicada i, si es cau, realitzar les oportunes correccions.
1
Correcció ortogràfica
S’ha de passar el corrector ortogràfic prèvia publicació de l’entrada
1
Total

10
OBSERVACIONS
  • El blog ha de contenir com a mínim 8 entrades, 2 per dia. 
  • Cada entrada ha de tractar un tema diferente. 
  • Una de les entradas ha d'estar escrita en castellà i una altra en anglès. 
  • Una de les entrades s'avalua al final del matí, per professor assignat. L'atra, davant del tribunal en la presentació oral. 
  • Cada alumne ha d'exposar aquestes quatre entraves, que es consideren com a una nota d'una sola entrada.
No es pot COPIAR i ENGANTXAR. S’ha de reelaborar la informació.
Cada dia, una vegada feta una entrada, l’alumne ho comunicarà al professor de l’aula, qui l’avaluarà.
Es penalitzarà la NO presentació d’entrades diàries.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada